Inox nghệ thuật

Inox cắt CNC mẫu 5

Inox 304: 85.000đ/kg

Inox 201: 65.000đ/Kg

Inox cắt CNC mẫu 4

Inox 304: 85.000đ/kg

Inox 201: 65.000đ/Kg